THÔNG SỐ XE TẢI
STT Loại xe Kích thước thùng hàng (mm) Tải trọng tối đa
DÀI  RỘNG CAO
MIỀN BẮC MIỀN TRUNG MIỀN NAM
1 500kg               2,000                2,000            2,000            1,380                1,200 1 tấn
2 1 tấn               3,400                3,400            3,400            1,700                1,500 2,1 tấn
3 1,5 tấn               3,500                3,500                 3,500            1,800                1,700 3,15 tấn
4 2 tấn               4,300                4,300            4,300            1,800                1,700 4,2 tấn
5 2,5 tấn               4,300                4,300            4,300            1,800                1,700 5,25 tấn
6 3,5 tấn               4,500                4,500            4,500            1,900                1,800 8 tấn
7 5 tấn               6,000                6,000                 6,000            2,000                2,000 10 tấn
8 6,5tấn               6,200                6,200            6,200            2,000                2,000 12 tấn
9 8 tấn               9,800                8,500            8,500            2,350                2,500 15 tấn
10 9,5 tấn               9,800                8,500            8,500            2,350                2,500 20 tấn
11 11 tấn               9,500                9,500            9,500            2,350                2,500 23 tấn
12 13tấn               9,500                9,500                 9,500            2,350                2,500 27 tấn
13 15 tấn               9,500                9,500                 9,500            2,350                2,500 30 tấn
14 16,5 tấn               9,500                9,500                 9,500            2,350                2,500 34 tấn
15 18 tấn               9,500                9,500                 9,500            2,350                2,500 37 tấn
16 20 tấn               9,500                9,500                 9,500            2,350                2,500 40 tấn
17 22 tấn               9,500                9,500                 9,500            2,350                2,500 45 tấn
18 23,5 tấn               9,500                9,500                 9,500            2,350                2,500 49 tấn
19 25 tấn               9,500                9,500                 9,500            2,350                2,500 52 tấn
20 26,5 tấn             12,000              12,000               12,000            2,350                2,500 55 tấn
21 28 tấn             12,000              12,000               12,000            2,350                2,500 58 tấn
22 30 tấn             12,000              12,000               12,000            2,400                2,500 62 tấn
23 31,5 tấn  12000 -15000 12000 -15000  12000 -15000            2,400                2,500 65 tấn
24 33 tấn  12000 -15000 12000 -15000  12000 -15000            2,400                2,500 69 tấn
25 35,5 ấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            2,400            3000 74 tấn
26 37 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000                2,800 77 tấn
28 40 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000            3000 84 tấn
29 43,5 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000            3000 90 tấn
30 45 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000            3000 94,5 tấn
31 46,5 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000                2,900 97 tấn
32 48,5 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000                2,900 100 tấn
33 50 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000            3000 105 tấn
36 55,5 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000            3000 116,5 tấn
37 57 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000            3000 119 tấn
38 60 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000            3000 126 tấn
40 63 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000            3000 132 tấn
41 65,5tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000            3000 137,5 tấn
43 70 tấn  12000 -15000  12000 -15000  12000 -15000            3000            3000 147 tấn

 

 

 

Liên hệ